جناب آقای شیخ میثم الخفاجی روحانی عرب زبان در حج تمتع ۲۰۱۹ خواهند بود


جناب آقاي شیخ میثم الخفاجی سالهاي فراوان روحانی مرکز امام مهدی عج نروژ بوده و آشنائي کامل با حجاج عرب زبان دارند. 
ايشان بهمراه جناب آقاي سيد مرتضي موسوي روحانی فارسی زبان و کارشناس مناسک حجو صاحب کتاب جامع الفتاوي در حج تمتع ۲۰۱۹ ما را همراهي خواهند کرد

أخبار

Comments are disabled.